Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Biên bản
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái