Bags-Paper bags over plastic bags with love A bag can be used to hold something such as a lady Louis Vuitton Wallets Replica carry a bag to hold wallet, mobile, keys, cosmetics, revenue etc. A guy has a bag to handle laptop, 1:1 replica handbags chanel significant files and stationary etc. Distinctive bags are developed for distinct purposes. Unique varieties of bags are shopping replica louis vuitton backpack bags, laptop bags, rucksacks, ladies bag, camera bag, pharmacy bags, garment bag, food bags etc. Each bag is employed because of its own objective. Shopping bag is created usage of to carry shopping items, food bag is used to carry foodstuffs, laptop bag is applied to carry laptop and workplace files, school bag is utilised by kids to handle school books etc. Plastic bags are tremendously affecting atmosphere. Everybody really should use paper bags, as they are bio-degradable and might be recycled quickly. Plastic bags improve the pollution to water, air Louis Vuitton Messenger Replica and land. It also affects lifetime of a number of animals. Virtually all retail retailers and food store delivers with bags to their shoppers. They generally made use of paper or cloth made bags. Each are perfect option for carry bags but cloth made bags is a superb selection mainly because it is usually reused. The foremost and foremost benefit of paper bag is durability. Paper bags are created using by almost all of the retail chains. These paper bags are made of treated paper that's extra resilient and durable than any other time. Paper bags can bear up additional inside type of pressure and shoppers is now able to load much more than previously. Paper bag could be a excellent container for anything provided that it is not wet. When talking about recycling, plastic bags raise pollution when it is actually recycled to result in climate change. Paper bags do not impact atmosphere if it's recycled. Sometimes street animals consume plastic bags blended with food material, which ends up in death due to the fact plastic bags can replica chanel bags not be digested by way of a Louis Vuitton Messenger Replica living becoming. Bags will also be an excellent source of advertisement, brand promotion and advertising. Numerous firms are earning utilization of printed paper bags using brand and logo printed into it, this ends in promote manufacturer and purchasers promotion. Today there are lots of eye-catching bags offered within the market, provided with the retailers with attracts persons. Paper bags include the most affordable medium of marketing and advertising the item. This method may be followed by numerous smaller businessmen to promote there shop and goods simply because it truly is affordable. By utilizing paper bags have joined the hands to the war against international warming. What are you waiting for with cambridge satchel? Now you can get the best cambrdige satchel with with the price as low as to $78. Come on, just moving!
Giới thiệu

TÓM TẮT LỊCH SỬ NGÀNH Y TẾ VÀ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

A/ SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ
* Thông tin trước khi thành lập Trung tâm Y tế:
Ngành Y tế thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) được thành lập từ năm 1956, lúc đầu biên chế tổ chức chỉ  có 6 cán bộ y tế. Năm 1959 thị xã Yên Bái được khôi phục, Trạm y tế được thành lập với 10 giường bệnh, với 1 y tá, 1 nữ hộ sinh và 6 cán bộ y tế khu phố.
Năm 1965 giặc Mỹ đánh phá, thị xã sơ tán sang xã Bảo Hưng, thuộc huyện Trấn Yên. Tháng 6/1966 Phòng Y tế thị xã được thành lập với 5 cán bộ; năm 1967 UNND tỉnh Yên Bái có Quyết định thành lập Bệnh xá thị xã với 15 giường bệnh, biên chế có 11 người (chưa có bác sỹ). Năm 1968 bổ xung thêm 4 cán bộ (có 1 bác sỹ). Năm 1970 nâng lên thành bệnh viện với 30 giường, biên chế 25 người gồm 1 bác sỹ, 7 y sỹ, Dược sỹ, y tá , cán bộ khác 17 người;
Trong thời gian giặc Mỹ đánh phá miền bắc, bệnh viện phải di chuyển sơ tán nhiều lần (riêng năm 1972  là 4 lần).
Từ năm 1976 đến năn 1980 do hợp nhất 3 tỉnh là Yên Bái + Nghĩa Lộ + Lao Cai thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, nên năm 1978 UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn Quyết định giải thể Bệnh viện thị xã, chỉ để lại Phòng khám đa khoa 20 giường, thành lập phòng Y tế thị xã với chức năng tham mưu giúp UBND thị xã Yên Bái quản lý nhà nước về y tế.
Tháng 2 năm 1979 chiến tranh Biên giới phía bắc xấy ra, do yêu cầu nhiệm vụ của thời chiến, tháng 3/1979 sáp nhập  phòng Thể dục thể thao vào phòng Y tế lấy tên gọi là Ban Y tế - Thể dục thể thao thị xã. Năm 1980 UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn Quyết định tái thành lập lại Bệnh viện thị xã với 50 giường bệnh gồm có 67 cán bộ; Trong đó có 5 bác sỹ,  27 sỹ, 3 dược sỹ trung cấp, còn lại là cán bộ khác, bình quân 15 giường bệnh/10.000 dân. Nhiệm vụ là khám chữa bệnh và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng tiếp nhận thương binh trong thời chiến.
Đến năm 1985 Bệnh viện có 100 biên chế, trong đó có 12 bác sỹ, 1 dược sỹ đại học, 56 y tá, dược sỹ trung cấp, còn lại là cán bộ khác.
* Lãnh đạo Phòng Y tế, Bệnh viện thị xã từ năm 1956 – 1992
- Y sỹ Lều Văn Cương - Trưởng phòng Y tế thị xã 1956 – 1957
- Y sỹ Nguyên Đình Cảng - Trưởng phòng Y tế thị xã 1958 – 1966
- Y sỹ Trương Văn Minh - Trưởng phòng Y tế thị xã 1967 – 1979
- Bác sỹ Đặng Văn Nhích – Phó Trưởng Phòng Y tế thị xã 1967 – 1979
- Bác sỹ Nguyễn Thi - Trưởng Ban Y tế TDTT, GĐ BV thị xã 1980 -1991
- Y sỹ Nguyễn Thị Nga – Phó Ban y tế TDTT thị xã Yên Bái
- Bác sỹ Phạm Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện thị xã
- Y sỹ Phạm Thi Đoàn – Phó Giám đốc Bệnh viện thị xã
- Bác sỹ Bùi Ngọc Nghiêm - Phó Giám đốc, GĐ Bệnh viện thị xã.
B/ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ YÊN BÁI
Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về Tổ chức bộ máy, nhân lực, các chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế đối với công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh. Chịu sự quản lý lãnh đạo của (Thị xã) thành phố Yên Bái về công tác Đảng và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội thuộc lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
I. Giai đoạn 1993 - 8/2006
Năm 1993 do yêu cầu nhiệm vụ của ngành Y tế, UBND tỉnh Yên Bái quyết định thành lập Trung tâm Y tế thị xã Yên Bái  trên cơ sở Bệnh viện thị xã và phòng Y tế sáp nhập gồm: Khối bệnh viện, các đội y tế dự phòng và 11 trạm y tế xã, phường (không còn Phòng Y tế).
1.
Về Tổ chức bộ máy:
Trung tâm Y tế (thị xã) thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thành lập gồm có các đơn nguyên sau:
a, Tại Trung tâm có:
- Ban Giám đốc;
- 02 Phòng chức năng;
- 04 khoa lâng sàng và cận lâm sàng;
- 03 Đội y tế y tế dự phòng.
b, Trạm Y tế xã, phường: 11  (07 phường, 04 xã)
c, Biên chế:
Biên chế Trung tâm: 80 - 85 người; 11 xã, phường: 60 - 65 người (có 02 Phòng khám đa khoa khu vực lồng ghép với 02 Trạm y tế là Nguyễn Phúc và Yên Thịnh. Trong đó có 12 bác sỹ, có 01 dược sỹ đại học, còn là chuyên môn khác; riêng các trạm y tế xã, phường chưa có bác sỹ, trừ 02 phòng khám khu vực lồng ghép có 02 bác sỹ.
* Lãnh đạo Trung tâm Y tế giai đoạn 1993- 8/2006
- Bác sỹ Bùi Ngọc Nghiêm – Giám đốc 1993 – 2005
- Bác sỹ Nguyễn Thị Thành – Phó Giám dốc 1991 – 1995
- Y sỹ Vũ Thị Oanh – CNXDĐ, Phó GĐ 1992 – 2002
- Bác sỹ Vũ Đình Chuyên – Phó giám đốc 1996 – 6/2006
- Bác sỹ Nguyễn Trường Giang – Phó giám đốc từ 6/2004 – 8/2006
- Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc TTYT từ 6/2004 - 8/2006
Trong hơn 13 năm hoạt động ở mô hình Trung tâm Y tế cũng có những mặt thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản vì nó rất thuận lợi cho việc điều hành thống nhất hoạt động cùa ngành Y tế của thị xã ( thành phố), nó hạn chế được chồng chéo và hơn cả là số lượng biên chế tăng so với trước không đáng kể vẫn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2, Giai đoạn chia tách thành lập Phòng Y tế- Bệnh viện – Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái từ 9/2006 – 3/2016
Mô hình Trung tâm Y tế hoạt có nhiều hiệu quả, công tác quản lý điều hành có nhiều thuận lợi, tuy nhiên hai mảng khám chữa bệnh, phòng bệnh hoạt động khác nhau nên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ra Thông tư số 11/2005/TTLT – BYT-BNV  ngày 12 tháng 4 năm 2005 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương. Như vậy theo Thông tư thì hoạt động khám chữa bệnh và bộ phận phòng bệnh được tách ra thành hai đơn nguyên mới; Phòng Y tế tuyến huyện là cơ quan Quản lý Nhà nước, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo huyện, thành phố về hoạt động  công tác y tế ở địa phương; Hai đơn vị Bệnh viện và Trung tâm Y tế làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ngày 23/01/2006 UBND tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 48, 29, 50/QĐ-UBND tách Trung tâm Y tế ra thành Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng  (sau đổi thành Trung tâm Y tế thành phố) và Phòng Y tế thành phố Yên Bái. Về Tổ chức Bộ máy, biên chế giai đoạn 9/2006 – 3/2016
a, Bệnh viện có 09 khoa, 04 phòng gồm có :
- Ban Giám đốc
- 04 phòng chức năng
- 06 khoa Lâm sàng
- 03 khoa Cận lâm sàng
* Biên chế: Có từ 80 – 140 (cả hợp đồng ); trong thời gian gần 10 năm, có từ 12 – 30 bác sỹ, 02 - 04 Dược sỹ, còn lại là các chuyên môn nghiệp vụ theo cơ cấu khác.
* Ban Lãnh đạo Bệnh viện từ 9/2006 – 3/2016:
- BSCKI Nguyễn Trường Giang - Giám đốc
- BSCKI Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc
- BSCKI Trần Hữu Hùng – Phó Giám đốc
b, Trung tâm Y tế thành phố từ 9/2006 – 3/2016 (cũ) :
* Tại Trung tâm:
- Ban Giám đốc
- 02 phòng chức năng
- 05 khoa thực hiện công tác phòng bệnh
* Trạm Y tế:
- Có 11 – 17 Trạm y tế xã, phường (Năm 2012 sáp nhập 6 xã của huyện Trấn Yên về thành phố Yên Bái).
* Biên chế: Trong gần 10 năm 9/2006 – 3/2016
Trung tâm Y tế có từ 25 – 40 người; xã, phường có từ 90 – 102 người; ngoài ra còn có lực lượng y tế thôn bản từ 130 – 144 người.
Bác sỹ tại Trung tâm có từ 04 – 09 người; xã, phường có từ 06 – 13 người còn lại là chuyên môn theo cơ cấu khác.
* Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế từ 9/2006 – 3/2016
- Thạc sỹ Nguyễn Duy Đạt – Giám đốc
- BSCKI Trịnh Thị Mai Phương – Phó Giám đốc
- BSCKI Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc
II. Từ tháng 3/2016 ...
Sau gần 10 năm chia tách từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 3 năm 2016 Bệnh viện đa khoa thành phố Yên Bái và Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Yên Bái (sau đổi thành Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) đã hoạt động rất hiệu quả trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và khu vực xung quanh, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý và các Danh hiệu thi đua Đơn vị xuất sắc toàn diện và nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp. Chi bộ, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.
Để thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời từng bước xã hội hóa công tác y tế theo Nghị định 43/2006 và Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 11/12/2015 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ra Thông tư số 51/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế thành phố. Trung tâm Y tế thành phố chính được tái thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2016.
1. Tổ chức bộ máy, biên chế hiện có:
- Ban Giám đốc
- 05 phòng chức năng
- 06 khoa lâm sàng
- 03 khoa cận lâm sàng
-  03 khoa làm công tác phòng bệnh
- 17 Trạm y tế xã, phường.
* Tổng biên chế được giao là: 250 người
- Cán bộ nhân viên Trung tâm: 148 người
- Cán bộ nhân viên 17 trạm y tế xã, phường là: 102 người.
Hiện tại để đảm bảo các hoạt động chuyên môn, Trung tâm hợp đồng thêm 26 cán bộ làm việc tại các khoa, phòng khối khám chữa bệnh.
Trong đó có: 38 bác sỹ ( có 18 BS CKCI; 01 thạc sỹ; Dược đại học 05; đại học điều dưỡng 07, hộ sinh, đại học chuyên môn khác là 13 người, số còn lại là chuyên môn khác.
Cán bộ y tế xã, phường có 13 bác sỹ; Đại học điều dưỡng 02; số còn lại là chuyên môn khác.
Tổng số giường bệnh kế hoạch giao năm 2016 là: 120, số giường thực kê là 219; Số giường bệnh ở 17 Trạm y tế là 85 giường.
Các trang thiết bị hỗ trợ cho chẩn đoán điều trị có: Máy siêu âm 4 D; máy nội soi TMH; máy nội soi tiêu hóa, máy điện não, lưu huyết não, điện tim; máy X quang; máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy đo loãng xương, monito theo dõi chức năng sống, Máy Điện sung, điện phân, thiết bị phục hồi chức năng, máy thở các loại … Với đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, cùng với độ ngũ cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành khác, Trung tâm có đủ điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, con người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế từ 4/2016 - nay.
- BSCKI Nguyễn Trường Giang - Giám đốc
- BSCKI Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc
- Thạc sỹ Nguyễn Duy Đạt – Phó Giám đốc
- BSCKI Trần Hữu Hùng – Phó Giám đốc
- BSCKI Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc
IV/ Tóm tắt thành tích chính đã đạt được:
Trải qua hơn 23 năm được thành lập (1993) và tái thành lập (2016) Trung tâm Y tế  thành phố ngày nay đã kế tục tốt các thế hệ đi trước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh làm tốt công tác chăm sóc và bảo sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Trong suốt quá thành lập và tái thành lập Trung tâm Y tế thành phố đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, được lãnh đạo các cấp ghi nhận bằng các thành tích nổi bật sau:
- Năm 1995 Trung tâm có 1 Bác sỹ được phong tặng Thầy thuốc ưu tú
- Năm 2000 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Được UBND tỉnh, Bộ Y tế tặng nhiều Bằng khen cho Bệnh viên, Trung tâm y tế; nhiều tập thể khoa, phòng, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen. Nhiều cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- Được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện.
- Nhiều cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn là tấm gương điển hình trong các phòng trào thi đua trong việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ ‘Lương Y phải như từ mẫu” ; thực hiện tốt 12 điều Y đức và phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Trên đây là tóm tắt một số nội dung hoạt động cơ bản của Ngành Y tế thành phố và của Trung tâm Y tế thành phố, rất mong cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố quan tâm tham góp ý kiến, bổ sung cho trang tin Lịch sử của đơn vị thêm phong phú.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

Hotline tư vấn

 0964651010