Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Hội thảo xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về công tác truyền thông trong bệnh viện tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Thứ ba, 19/11/2019 09:35:22 SA

Ngày 15/11/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về công tác truyền thông trong bệnh viện cho 15 cán bộ quản lý là trưởng các khoa, phòng.

Tại Hội thảo, báo cáo viên đã nêu các văn bản quy định đã triển khai tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái về hoạt động truyền thông GDSK của đơn vị. Đồng thời, trình bày, bổ xung và thảo luận các văn bản quy định mới về công tác truyền thông trong bệnh viện như: Quyết định về việc tổ chức mạng lưới truyền thông trong bệnh viện; Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin ra bên ngoài Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho các cá nhân, tổ chức,…; Quy định về việc tổ chức mạng lưới truyển thông - giáo dục sức khoẻ trong bệnh viện; Quyết định về việc thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh.
Hội thảo xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về công tác truyền thông trong bệnh viện nhằm thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy có hiệu quả, nâng cao tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe có hiệu quả. Đồng thời gắn trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
CN. Chu Thị Thu Hà

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu